سکوت های طولانی آقای نویسنده
وقتی که آدم‌های نمایش از کلمه‌ها نه برای ارتباط که به‌عنوان اسلحه استفاده کنند، طوری که بتوانی ترس‌هاشان را مجسم کنی، درست به اندازه آنها احساس ناامنی کنی، چشمت بیفتد به تنها «در» گوشه اتاق ولی ناامنی محیط بیرون اتاق تو را متقاعد کند که همان جا بایستی، یا شاید متوسل شوی به سکوت؛ یعنی داری یکی از 29شاهکار «هارولد پینتر» را می‌بینی.