پناهگاه باشیم

از منظر حقوق بین‌الملل واژه‌ها و اصطلاح‌هایی که گویای مهاجرت اجباری از سرزمینی به سرزمین دیگر هستند هر یک با دیگری فرق‌های اساسی دارند اما از منظر اخلاقی همه آوارگان، پناهجو‌ها، پناهنده‌ها و مهاجرانی که سقف‌شان آسما‌ن‌ است و فرش‌شان زمین یک معنا بیشتر ندارند و آن نیاز مبرم آنها به مامن و پناهگاه است.