آرامش با نوشتن

در پایان آیین معرفی کتاب «فریادهای خاموش روزنگاشت تنهایی» عماد افروغ، نگارنده این کتاب گفت: روی بسکار، کتاب بسیار سختی با عنوان «دیالکتیک، نبض آزادی»نوشته است.