عدد خبر/ 18 مجموعه

18 مجموعه سرقتی از آثار تاریخی ایران به کشور بازگردانده شده است و علیرضا دلخوش، مدیرکل دیپلماسی وزارت خارجه گفته است: براساس قطعنامه استرداد اموال فرهنگی سازمان ملل متحد، خریدوفروش اموال فرهنگی کشورها جرم است و آثار تاریخی هر کشور به همان کشور بازگردانده می‌شود.