نقل‌قول‌خبر/ علی دارابی، معاون میراث‌ فرهنگی

در ۱۶۸شهر، بافت تاریخی معرفی و مشخص شده و ما بر رعایت حفظ حریم این شهرهای تاریخی تأکید داریم.