ضرورت حضور قاضی درپرونده‌های کمیسیون اصل90

دادستان کل کشور از ایجاد 2شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌هایی که از مجلس در قالب اعمال ماده۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس ارسال شده، خبر داد.