سرنوشت عجیب مردی که گریه‌های 2دختر خردسال را نادیده گرفت

وقتی 3محکوم به قصاص پای چوبه‌دار رفتند تا مجازات شوند، 2دختر خردسال یکی از آنها به پای اولیای دم افتادند و با گریه درخواست بخشش کردند اما یکی از اولیای دم حاضر به بخشش نشد و برخورد نامناسبی با دختران خردسال کرد.