زیرکی مسافرکش اینترنتی، ‌سارق مسلح طلافروشی را ناکام گذاشت

وقتی مدیر یک دفترخدمات مسافرتی و جهانگردی ورشکست شد و بدهی میلیاردی بالا آورد، نقشه سرقت مسلحانه از طلافروشی را کشید اما پلیس‌بازی یک مسافرکش اینترنتی موجب شد تا نقشه او نافرجام باقی بماند.