نیاز به خانه‌تکانی در سازمان حفاظت محیط زیست
برومند نجفی، محیط‌‌بان کرمانشاهی در نخستین جلسه اعاده دادرسی، درست جلوی در دادگاه، توسط پدر مقتول به ضرب چندین گلوله کشته شد و قصه تلخ تقابل محیط‌بان و شکارچی متخلف، این‌بار با بازنده‌های بیشتری به پیش رفت.