طراحی نقشه سرقت پای بساط تریاک

مجرم سابقه‌دار به بهانه مصرف تریاک با مرد جوان طرح دوستی ریخت و قدم به خانه آنها گذاشت تا نقشه سرقت میلیونی‌اش را عملی کند.