21
سه شنبه 4 شهریور 1399
شماره 8022
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سند
​​​​​​​براساس اسناد پرونده، وصیت‌نامه محسن جهانسوزی، کوتاه و همراه با طلب حلالیت و اجازه از پدر برای رضایت از ازدواج خواهرش با اصلان غفاری است که از افسران تحت بازجویی در پرونده اوست.
ویژه‌نامه روابط ایران و آلمان نازی در آستانه جنگ جهانی دوم

نبرد من

محسن جهانسوز افسری که به جرم نازیسم اعدام شد
جوانی با سر پرشور که در هنگامه برتری‌طلبی نژاد آریایی یکباره به جوخه آتش سپرده شد.