سپیده‌دم در ایران

خاطرات یک جاسوس آلمانی که در ایل قشقایی پنهان شد
​​​​​​​کتاب «سپیده‌دم در ایران» خودنوشت برنارد شولسته هولتوس از نظامیان آلمانی که برای جاسوسی به ایران آمده بود، یکی از بهترین منابع شناخت نزدیک حضور آلمان‌ها در بزنگاه جنگ جهانی دوم در ایران است.