90سال قانون‌گذاری برای مقابله با جویندگان گنج

وکیل پایه یک دادگستری: قوانین موجود برای یابندگان غیرمجازگنج ، قدرت بازدارندگی ندارند
علاقه به پیداکردن گنج و حفر زمین برای رسیدن به عتیقه ریشه در تاریخ دارد و هرقدر این علاقه شدت و حدت بیشتری گرفت، قوانین مربوط به آن نیز حجم بیشتری از کتاب قانون را به‌خود اختصاص دادند.