سرقت گاوصندوق به جای محموله 30کیلویی تریاک

داماد خانواده، 3سارق اجیر کرد تا 30کیلو تریاک از خانه پدر زن سرقت کنند اما آنها گاوصندوق را به‌جای محموله تریاک دزدیدند.