12
شنبه 23 آذر 1280
شماره 7987
جامعه
23023618
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
«همشهری» از تغییر کاربری نگران‌کننده زمین‌های کشاورزی در جنوب تهران گزارش می‌دهد

مزارع پلاستیکی

500 قطعه زمین کشاورزی مرغوب تنها در یک روستای‌کهریزک به محل تفکیک زباله تبدیل شده‌اند
گزارش
زمین‌های کشاورزی جنوب تهران، آنجا که به کهریزک نزدیک می‌شوند، دیگر رنگی به چهره ندارند.