20
شنبه 23 آذر 1280
شماره 7987
سینما
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سینما روی کاغذ، فیلم روی پرده

بازخوانی تأثیر نوشته‌های ایرج کریمی در سینمای دهه 90
نام ایرج کریمی 1394-1322 منتقد و کارگردان فقید، 4سال پس از فقدان، به‌عنوان منتقدی شاخص و مؤثر در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفته است.