15
شنبه 23 آذر 1280
شماره 7987
گفتمان
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگوی همشهری با دکتر مهدی محسنیان‌راد استاد برجسته علوم‌ارتباطات درباره کرونا و تاثیر آن بر ارتباطات انسانی

کرونا پرتکرارترین واژه در تاریخ

دکتر مهدی محسنیان‌راد از شناخته‌شده‌ترین اندیشمندان ایرانی حوزه ارتباطات است.