احداث ایستگاه در تربیت معلم به‌عهده وزارت کشور است

شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه به‌دنبال چاپ پیام مردمی با عنوان عدم‌راه‌اندازی ایستگاه مترو در ایستگاه‌های تربیت معلم، گلدشت و کمالشهر در ستون با مردم 11دی‌ماه پاسخ داده است: این مورد در حیطه کاری و مأموریتی وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی است و ارتباطی به شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه ندارد.