اسکن‌جهانی اقتصاد ایران

همشهری زوایا و آثار تنش در سیاست خارجی بر اقتصاد را بررسی می‌کند
«اگر اقتصاددانی بلد است تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید.