قاب دیروز

مردم ساکن در محله دروازه غار از قدیم با محرومیت های زیادی رو به رو بودندو نبودآب لوله کشی در فاصله کمی از محله های برخوردار، رنج زندگی در این محله را بیش از هر زمان دیگری کرده بود.