تولید اکسیژن از خاک برای زندگی در‌ ماه

تامین اکسیژن یکی از چالش‌‌های باقی ماندن طولانی مدت در ‌ماه است. روش جدید دانشمندان اما ممکن است این مسئله را حل کند
آژانس اروپایی فضا کارخانه جدیدی در هلند افتتاح کرده است تا به‌طور ویژه به استخراج اکسیژن از گردوغبار موجود در سطح‌ماه بپردازد.