09
یکشنبه 5 دی 1400
شماره 8397
کتاب
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
در قلب اروپا طوفانی برپاست که به برانداختن نظم کهن پیش می‌آید؛ نظمی که بر پی‌های لرزانش کلیسای بزرگ زمین‌داران و بزرگ‌مالکان کلیسا، به پیشگیری فاجعه، دست به‌دست یکدیگر می‌دهند.
دریچه
درس‌گفتارهایی درباره‌ «ایرانیان و زبان عربی» با تدریس ایرج شهبازی در 3جلسه، طی روزهای دوشنبه ۱۳، ۲۰ و ۲۷ دی ساعت ۱۱ صبح به‌صورت مجازی پخش خواهد شد.
گفت‌و‌گو با سیدجعفرحسینی ‌ودیق، نویسنده کتاب«میهمانان ام‌الرصاص» در سالگرد عملیات کربلای 4

دریادلانی که از اروند برنگشتند

آن گور دسته‌جمعی غواصان دست‌بسته که پیدا شد، آن پیکرهای پاکی که از جا‌ن‌شان استخوان مانده بود و لباس غواصی و سیم‌هایی که دستان‌شان را بسته بود... داغ به دلمان گذاشت، حتی اگر سن‌مان قد نمی‌داد به روزهای جنگ، سن‌مان قد نمی‌داد به روزهایی که سر هر کوی و برزن حجله جوان‌ها برپا بود...