تصویر حماسه‌سرا بر پرده

این فیلم که به مناسبت هزاره فردوسی ساخته شد، تقریبا 60دقیقه زمان داشت و برای نخستین بار در مهر‌ 1313در تالار دارالفنون برای مدعوین هزاره فردوسی و فروردین سال بعد به‌مدت 3شب در سینما سپه تهران به نمایش درآمد.