فریبکاران عاشق پیشه! به‌خاطر پاییز رحم کنید

می‌گفت وقتی من سرفه می‌کنم، او نفس‌تنگی می‌گیرد.