تمرین عملیات مقابله در حوادث انسان‌ساز

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در جلسه ارزیابی مانور فروریزش زمین در جنوب تهران با بیان اینکه حادثه فروریزش زمین پدیده‌ای شایع در نقاط مختلف شهر تهران است، تأکید کرد که تمرین عملیات مقابله در برابر حوادث انسان‌ساز موجب ارتقای توان پاسخگویی خواهد شد.