دعا برای باز شدن فیلتر تأیید صلاحیت‌ها

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا در تأیید صلاحیت‌ها فیلترها بازتر خواهد شد، گفت: دعا کنیم که اینگونه بشود.