پایان بانک‌های نظامی

همزمان با آغاز رسمی فرایند ادغام 4بانک نظامی، چانه‌زنی‌ها برای اشغال پست‌های مدیریتی در بانک جدید آغاز شده است
14‌ماه پس از صدور دستور ادغام بانک‌های انصار، حکمت ایرانیان، قوامین و 2مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد و کوثر وابسته به نهادهای نظامی در بانک سپه؛ حالا خبر جدید این است که تا آخر همین‌ماه 2بانک نظامی به‌طور رسمی به بانک سپه ملحق می‌شوند.