قاب دیروز

خیابان ولی عصرعج ابتدای خیابان تخت طاوس مطهری فعلی سال 1356 . نوع خودروها و ترافیک آن زمان در نوع خود جالب توجه است .