الگویی موفق

مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه نفت ثروت عمومی است و مردم حق دارند در سود آن شریک باشند گفت: در 8‌ماه گذشته 8هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه برای پروژه‌های نفتی تامین مالی کرده‌ایم.