دغدغه مردم راه رسیدن به «شهری برای همه»

مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران معتقد است همه افراد جامعه باید برای رسیدن به «شهری برای همه» دغدغه داشته باشند.