حق مسکن کارگری 100هزار تومان شد

اعضای شورای‌عالی کار در جلسه دوشنبه‌ خود برای افزایش ۶۰هزارتومانی حق مسکن کارگران به توافق رسیدند و رقم آن را از 40هزار تومان فعلی به ۱۰۰هزار تومان افزایش دادند.