خبرهای کوتاه / شهر

معاونت فرهنگی و آموزشی سازمان تاکسیرانی مسابقه عکاسی با عنوان «تاکسیران مهربان شهر من» برگزار می‌کنند.