ارزیابی مناطق براساس عملکرد

اطلاعات عملکرد شهرداری‌های مناطق براساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد در حال گردآوری است و این اطلاعات با حضور و مشارکت همه ذینفعان بررسی، پالایش و صحت‌سنجی شده و سپس مناطق در هر شاخص در یک طیف عملکردی از خیلی مطلوب تا ضعیف سطح‌بندی می‌شوند.