دولت چیزی را از مردم پنهان نمی‌کند

رئیس دفتر رئیس‌جمهور استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ارتباط و تعامل نزدیک با مردم را مورد تأکید قرار داد