الکترونیکی‌سازی 28فرایند شهرداری

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران الکترونیکی‌سازی 28فرایند شهرداری تهران را از مهم‌ترین برنامه‌های سال1402 در این مرکز دانست و گفت: «پروژه «خدمات» از 4‌ماه گذشته آغاز و در این مدت هزارخدمت در شهرداری تهران احصا شده که از این تعداد 300خدمت به‌طور مستقیم به شهروندان ارائه می‌شود.»