برنامه‌های فرهنگی نوروزی در پایانه‌های مسافری

پایانه‌های مسافری ازجمله مکان‌هایی هستند که روزانه هزاران نفر به ‌عنوان مبدأ و مقصد در آنها تردد می‌کنند.