روند صعودی کرونا در چند استان

اخبار کرونا هر روز برگ تازه‌ای را رو می‌کند، آمار بیماری مدام در استان‌ها کاهشی یا افزایشی می‌شود و همین بی‌ثباتی خطرناک بودن وضعیت را بیشتر به رخ می‌کشد.