28
یکشنبه 23 خرداد 1400
شماره 8242
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شهروندان منطقه ۷ دیوارهای محله را در پویش «همسایه هم» به فضاهای سبز عمودی تبدیل می‌کنند

لذت همسایگی پای دیوار سبز

تهران با ۸۷‌درصد جمعیت آپارتمان‌نشین به ارتقای فرهنگ سازگار با این شیوه زیست و‌‌ ترویج سبک‌ زندگی متناسب بین شهروندان نیاز دارد.