حاشیه‌نشینی یک‌پنجم جمعیت ایلام
یکی از معضلات بزرگ شهر ایلام سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی است.