تعامل دو ساحت

اخیرا کتابی با عنوان «علم و دین در جست‌وجوی حقیقت» توسط انتشارات حکمت منتشر شده‌ است.