تخفیف‌ عوارض طرح ترافیک برای کدام گروه‌هاست؟

با نزدیک شدن به زمان اجرای طرح ترافیک جدید تهران، رقم دقیق عوارض پرداختی شهروندان رفته رفته مشخص می‌شود و همزمان سهمیه‌های خاص نیز از شرایط و میزان سهمیه‌های خود مطلع می‌شوند.