30هزار پارکینگ در محله‌های تهران

نهضت پارکینگ‌سازی‌ در مناطق مختلف شهر با شناسایی زمین‌های مناسب اجرا می‌شود
ساخت پارکینگ‌های محلی، طرحی بلندمدت است که به‌تدریج و طی سال‌ها می‌تواند بخشی از فضای موردنیاز برای خودرو‌های شخصی را تامین کند.