آموزش هنرجویان و تامین بازارکار

احرامی‌بافی یا سجاده‌بافی، زیرمجموعه‌ای از نساجی سنتی یزدی است که سرچشمه اصلی آن به روستای بنادک‌سادات برمی‌گردد.