مهمانی مفاخر انقلاب در خانه شیبانی

شهرداری تهران پس از تملک خانه شیخ‌‌فضل‌الله نوری برای تبدیل به موزه مشروطه، به‌دنبال تبدیل خانه مرحوم دکتر عباس شیبانی به موزه مفاخر است
یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به تملک خانه مرحوم دکتر عباس شیبانی و تبدیل آن به خانه مفاخر» در پارلمان شهری تصویب شد.