شهادت مأمور پلیس با شلیک گروگانگیر

مردی که زن جوانی را ربوده بود تا از وی اخاذی کند، وقتی تحت تعقیب پلیس قرار گرفت با شلیک گلوله باعث شهادت یک همیار پلیس شد.