اجرای طرح ارتقای امنیت زنان در پایتخت

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از اجرای طرح ارتقاء امنیت زنان در پایتخت خبر داد.