یحیی در آستانه انفجار

یک ستاره جدا شود، دیگر من نیستم!
پرسپولیس حساس‌ترین داربی چند سال اخیر را باخت تا دستش از رسیدن به دومین جام کوتاه بماند.