نقاط بی‌دفاع شهری زیر ذره‌بین رفت

راه رفتن در کوچه‌های باریک وگاه تاریک و عبور از پل‌های عابرپیاده، به‌خصوص در شب، برای زنان تجربه خوشایندی نیست. از هرکدام که بپرسید، اگر شهامت بازگفتن داشته باشند، حتماً خاطره‌ای ناخوش از اتفاقی که افتاده یا دست‌کم ترسی که در دلشان بوده، تعریف خواهند کرد.