نمایشگاه فرش

فرش‌بافی یکی از هنرهای اصیل ایرانی است.