به چالش کشیدن تصور دانشمندان از «راه شیری»

داده‌های دقیق‌تری که از کهکشان راه‌شیری به دستمان رسیده، نشان می‌دهد تا به حال درباره شکل دقیق محل زندگی‌مان اشتباه فکر می‌کرده‌ایم.